Καταστατικό

^Back To Top

logo

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Κατ’ επιταγήν του 1ου άρθρου του ισχύοντος καταστατικού, ως ετροποποιήθη τούτο υπό της Γενικής Συνελεύσεως κατά τη συνεδρίαση αυτής την 29.2.1976 και, ως εν συνεχεία ενεκρίθη η επενεχθείσα τροποποίησις, συντάσσεται ο κατωτέρω Ειδικός Κανονισμός Ιδρύσεως και Λειτουργίας των Παραρτημάτων, ο οποίος θα ισχύει από σήμερον, ως εγκριθείς υπό  του αρμοδίου καταστατικού οργάνου, δι’ ειδικής προς τούτο αποφάσεώς του, ήτοι υπό της  κυριάρχου Γενικής Συνελεύσεως δια της νομίμου απαρτίας και δια της νομίμου πλειοψηφίας των μελών αυτής:


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
1. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ενώσεως  μπορούν  με απόφαση του Δ.Σ. να ιδρυθούν ή  αντίστοιχα να διαλυθούν τοπικά  Παραρτήματα. Σε κάθε περιφερειακή Ενότητα της χώρας μπορεί να ιδρυθεί ένα που θα έχει ως  έδρα την πρωτεύουσα αυτής. Επίσης κατά την κρίση του Δ.Σ. μπορεί να ιδρυθεί ένα παράρτημα ανά δυο περιφέρειες,  αν ο προβλεπόμενος  μικρός αριθμός των μελών επιβάλλει τούτο.  Με τη δημιουργία παραρτήματος το Δ.Σ.  διορίζει προσωρινή  Τοπική Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος (ΤΔΕΠ) μέχρι να εκλεγεί αιρετή. Ο χρόνος αυτός της μεταβατικής  περιόδου  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6)  μήνες, εκτός και αν συντρέξουν ειδικοί λόγοι. Τα παραρτήματα διαλύονται όταν:
α) μείνουν λιγότερα από (20) ενεργά μέλη και
β) όταν για την καλύτερη λειτουργία και δράση της Ένωσης  κρίνει  συμφερότερο γι’ αυτήν το Δ.Σ.
Η έδρα του  διευρυμένου περιφερειακού Παραρτήματος καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ένωσης με απόφασή του, κατόπιν πρότασης της ΤΔΕΠ αυτού του παραρτήματος.
2. Τα Παραρτήματα αποτελούν την τοπική οργάνωση της Ενώσεως και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες, που τους  χορηγεί ο παρών Κανονισμός, καθώς και στο βαθμό και στην έκταση που το καταστατικό της Ενώσεως  μπορεί να εφαρμοσθεί ανάλογα. Κάθε Παράρτημα έχει βιβλίο Μητρώου Μελών για τα μέλη, που είναι γραμμένα σ’ αυτό. Οι εγγραφές γίνονται με διπλότυπο και γνωστοποιούνται  στην Ένωση με  τον αύξοντα αριθμό εγγραφής, ώστε να αναγραφεί και στα   Μητρώα της Ενώσεως. Το ύψος των εγγραφών και των συνδρομών καθορίζεται ελεύθερα από τις ΤΔΕΠ. Τα Παραρτήματα φροντίζουν για όλα τα τοπικά προβλήματα με τον ίδιο τρόπο, που φροντίζουν και οι εκπρόσωποι της  Ενώσεως.
3. Τα μέλη του Παραρτήματος, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, συγκροτούν την ετήσια Γενική Συνέλευση αυτού. Οι τοπικές Γ.Σ. των Παραρτημάτων της Ενώσεως εκλέγουν τις Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές (ΤΔΕΠ), που ασκούν για κάθε παράρτημα δικαιώματα Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο άρθρο  του καταστατικού της Ενώσεως εκπροσωπούν δε το Παράρτημα   στις Τοπικές Αρχές και  σε όλους τους Οργανισμούς ή φορείς.
4. Η ετήσια Γενική Συνέλευση των Παραρτημάτων συγκαλείται στην έδρα του  τοπικού παραρτήματος ή στην περιοχή που θα ορίσει η ΤΔΕΠ και γίνεται προαιρετικά κάθε χρόνο,  βρίσκεται δε σε απαρτία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του καταστατικού της Ενώσεως.
5. Οι τοπικές ετήσιες Γ.Σ. συγκαλούνται από την ΤΔΕΠ τουλάχιστον 8 ημέρες πριν  με ανακοίνωση στην έδρα του Παραρτήματος και με κάθε πρόσφορο μέσο μη αποκλειομένου και του ηλεκτρονικού  και με καθορισμένα τα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
6. Κάθε τρίτο χρόνο συγκαλείται η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Τοπική Γενική Συνέλευση. Σε αυτήν εκλέγεται η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 3 μέλη τακτικά και από 2 αναπληρωματικά, που θα διενεργήσει τις εκλογές, για την ΤΔΕΠ του Παραρτήματος και  για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη των Παραρτημάτων θεωρούνται τακτικά  μέλη και της Ενώσεως, γι’ αυτό δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά και με όλα τα δικαιώματα στις εκλογές προς ανάδειξη α) του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως,  β) της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και δ) των Αντιπροσώπων για τις υπερκείμενες  Οργανώσεις.
7. Τα μέλη των ΤΔΕΠ  (κάθε Παραρτήματος), που εκλέγονται καθορίζονται ως εξής:
α. Παράρτημα από 20 μέχρι  50 εγγεγραμμένα μέλη διοικείται από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
β. Παράρτημα από  51 μέχρι 100  εγγεγραμμένα μέλη  διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αντιπρόεδρο και τον Αναπληρωτή Γραμματέα.
γ. Παράρτημα από 101 και πάνω εγγεγραμμένα μέλη διοικείται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αντιπρόεδρο, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και τον Αναπληρωτή Ταμία.
Μαζί με τα τακτικά μέλη της ΤΔΕΠ εκλέγονται και αναπληρωματικά από τα κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντα μέλη κατ’ αναλογία.
8. Η θητεία των ΤΔΕΠ είναι τριετής. Επίσης τριετής είναι η θητεία και των Τοπικών Ελεγκτικών Επιτροπών, που είναι τριμελείς και έχουν αρμοδιότητες αντίστοιχες με τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως αυτές καθορίζονται στο καταστατικό της Ενώσεως.
9. Η ΤΔΕΠ συγκροτείται σε σώμα εντός οκτώ (8) ημερών και  προβαίνει στην κατανομή των αξιωμάτων. Δεν είναι επιτρεπτό το μέλος να έχει περισσότερα  του ενός αξιώματα. Η απαρτία για  την σύγκληση και η πλειοψηφία για να λαμβάνονται αποφάσεις ορίζονται ανάλογα με  αυτά, που ορίζει το καταστατικό  για το Δ.Σ. της Ενώσεως. Επίσης τα καθήκοντα  των μελών της ΤΔΕΠ ορίζονται ανάλογα με τα καθήκοντα του Δ.Σ. της  Ενώσεως,  όπως αυτά καθορίζονται από το Καταστατικό.
10. Οι εκλογές γίνονται με την επιμέλεια τριμελούς  Τοπικής  Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση με ανάταση της χειρός.


ΑΡΘΡΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Στη συζήτηση των θεμάτων στις Τοπικές Γ.Σ. περιλαμβάνονται και τα Τοπικά προβλήματα. Οι αποφάσεις των Τοπικών Γ.Σ. πάνω σε θέματα ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται στο Δ.Σ. της Ενώσεως  μέσα σε 10 ημέρες από τη λήψη τους.
2. Οι ΤΔΕΠ  είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν  το  Κεντρικό Δ.Σ. για τη Γ.Σ., που θα πραγματοποιήσουν, ώστε να είναι εφικτή η παράσταση και εκπροσώπου της Ενώσεως.
3. Αν η ΤΔΕΠ δεν συγκαλέσει ή δεν συγκαλεί Τοπική Συνέλευση, το Δ.Σ. της Ενώσεως  μπορεί με απόφασή του να συγκαλέσει αυτό Τοπική Γ.Σ. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την έκπτωση  των μελών της ΤΔΕΠ και για τα θέματα, που αφορούσε η Γ.Σ., που δεν συγκλήθηκε, καθώς και για την εκλογή νέας ΤΔΕΠ. Έκπτωση των μελών  ή μέλους της ΤΔΕΠ έχει το δικαίωμα να αποφασίσει σε ολομέλεια και το Κεντρικό Δ.Σ. της Ενώσεως.


ΑΡΘΡΟ  ΤΡΙΤΟ
α) Τα μέλη των Τοπικών Διοικουσών Επιτροπών (ΤΔΕΠ) εκάστης Περιφέρειας εκλέγονται από τα τοπικά μέλη του παραρτήματος της Ένωσης που διαμένουν στην Περιφέρεια αυτή ταυτόχρονα με τα μέλη των κεντρικών καταστατικών οργάνων.
β) Οι Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές (ΤΔΕΠ)  δεν μπορούν να λειτουργούν με λιγότερα από τρία μέλη. Οι Τ.Δ.Ε.Π., οι Τ.Ελ.Ε. και Τ.Εφ.Ε. εκλέγονται αποκλειστικά από τα μέλη της Ενώσεως, που διαμένουν στην αντίστοιχη Περιφέρεια και είναι γραμμένα στο Μητρώο του τοπικού ή περιφερειακού Παραρτήματος.
γ) Μέλη, που εκλέχτηκαν σε μια από τις παραπάνω Περιφέρειες αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή, όταν μεταφέρουν οριστικώς την διαμονή τους σε άλλη Περιφέρεια και αντικαθίστανται από το πρώτο κατά σειρά σταυρών προτίμησης αναπληρωματικό μέλος.
δ) Μετά τον προσδιορισμό της Τακτικής Συνέλευσης καλούνται τα μέλη των Τοπικών Τμημάτων από τις Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές σε Τοπικές Συνελεύσεις για να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ε) Έκτακτη Γενική Τοπική Συνέλευση συγκαλείται όταν κριθεί αυτό αναγκαίο από την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή.
στ) Οι αποφάσεις των εκτάκτων συνελεύσεων επί προτάσεων για μομφή κατά μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και για προσωπικά γενικώς θέματα λαμβάνονται απαραιτήτως με μυστική ψηφοφορία.
ζ)  Σε περίπτωση παραίτησης των μελών της Τοπικής  Διοικούσας Επιτροπής   πριν από τη λήξη της θητείας τους  εφαρμόζονται όσα ορίζονται για την εκλογή νέου Δ.Σ.
η) Οι υποψηφιότητες για την ΤΔΕ  υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται κατά την προκήρυξη των εκλογών.
θ) Υποψηφιότητα για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβάλουν μόνο τα διαμένοντα στην έδρα του οικείου Παραρτήματος  μέλη.
ι) Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό και η ψηφοφορία είναι μυστική με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια  ανά Παράρτημα.
ια) Ο εκλογέας εντός παραβάν ή εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου, που διασφαλίζει  το απόρρητο της ψήφου, σημειώνει στα ψηφοδέλτια με μαύρο ή με  μπλε μελάνι,  δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων, τους  σταυρούς προτίμησης. Εν συνεχεία ο εκλογέας ρίπτει το  φάκελο  στην κάλπη, ήτοι  ψηφίζει ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
ιβ) Οι Τοπικές Εφ. Επιτροπές μετά το τέλος της ψηφοφορίας προβαίνουν στην εξαγωγή των φακέλων από την κάλπη, που ρίχτηκαν με τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των μελών της ΤΔΕΠ και της Ελεγκτικής Επιτροπής.  Οι τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές συντάσσουν πρακτικό για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας για τυχόν διακοπή της και γενικά για κάθε γεγονός, που έγινε και άσκησε επίδραση στην ψηφοφορία, για τον αριθμό των μελών που ήταν εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει και για τον αριθμό αυτών που ψήφισαν. Στη συνέχεια συντάσσουν πρακτικό και αποστέλλουν ή  παραδίδουν αυτό στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τον εκλογικό κατάλογο και την κατάσταση των  ψηφισάντων.
ιγ) Κάθε Παράρτημα έχει ίδια σφραγίδα, η οποία κυκλικά αναγράφει με κεφαλαία ελληνικά στοιχεία τις λέξεις της ταυτότητάς του, ήτοι «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………….. ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ». Στο κέντρο τίθεται το ονοματεπώνυμο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΑΡΗΣ», καθώς και  η προτομή αυτού.
ιδ) Κάθε Παράρτημα  θα έχει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της Ενώσεως και κάθε Παράρτημα θα αποδίδει ετησίως στην Ένωση ποσοστό 30% των συνδρομών που θα εισπράττει από τα μέλη του είτε ως συνδρομή, είτε ως εγγραφή, είτε ως ενίσχυση προς ευόδωση των σκοπών.


ΑΡΘΡΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ
Τυχόν ζητήματα που αφορούν λεπτομέρειες της λειτουργίας των Παραρτημάτων και δεν προσδιορίζονται από το παρόν καταστατικό, αναφέρονται στο ΔΣ ΕΑΡΕΣ προς την από κοινού αντιμετώπισή τους.
Ο ως άνω Ειδικός Κανονισμός, όπως  διατυπώθηκε ισχύει από σήμερα  και είναι δεκτικός τροποποιήσεων από τα μέλη, είτε του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε της Γενικής Συνελεύσεως ΕΑΡΕΣ στα σημεία, που θα καθιστούν ευέλικτα τα όργανα των Παραρτημάτων, αλλά  και λειτουργικά τα Παραρτήματα.

 

Αθήνα   8  Ιουνίου     2016

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       Κων/νος Μαστοράκης                       Χρήστος Αναγνώστου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Α.Ρ.Ε.Σ

Τό άρθρον 1ον, ως ετροποποιήθη υπό της Γεν. Συνελεύσεως της 29-02-1976 και ενεκρίθη δια της υπ' αριθ. 1899/1976 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει και ισχύει πλέον ως εξής:

Περισσότερα: Καταστατικό

Αναζήτηση

Πρωτοσέλιδα