Καταστατικό

^Back To Top

logo

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Α.Ρ.Ε.Σ

Τό άρθρον 1ον, ως ετροποποιήθη υπό της Γεν. Συνελεύσεως της 29-02-1976 και ενεκρίθη δια της υπ' αριθ. 1899/1976 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει και ισχύει πλέον ως εξής:

Άρθρον 1ον

Σύστασις

  1. Συνιστάται Σωματείον υπό την επωνυμίαν  «Ένωσις Αποφοίτων Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής» εδρεύον εν Αθήναις.
  2. Η Ένωσις  Αποφοίτων Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ε.Α.Ρ.Ε.Σ. ), δύναται να ιδρύη κατά περιφερείας Ιερών Μητροπόλεων ή Νομαρχιών ή και μείζονας έτι τοιαύτας της Ελληνικής Επικρατείας « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ » εις τα οποία θα υπάγωνται τα εις τας περιφερείας ταύτας κατοικούντα μέλη της.

        Ταύτα θα διοικώνται υπό ιδίας Διοικούσης Επιτροπής, εκλεγομένης παρά των μελών αυτών, βάσει των διατάξεων του παρόντος καταστατικού της Ενώσεως και Ειδικού Κανονισμού των Παραρτημάτων.

          Κατά τα λοιπά το καταστατικόν ισχύει, ως τούτο ετροποποιήθη και ενεκρίθη δια της υπ' αριθ. 3335/1972 αποφάσεως του αυτού ως άνω Δικαστηρίου από του άρθρου 2 μέχρι και του 35ου.

Εν Αθήναις τη 5 Ιανουαρίου 1977

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματεύς

                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ                                    

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Κεφάλαιον Πρώτον

Σύστασις – Σκοποί – Μέσα

Άρθρον 1ον

Σ ύ  σ  τ  α  σ  ι  ς

Συνιστάται Σωματείον υπό την επωνυμίαν « Ένωσις Αποφοίτων Ριζαρείου Εκκλησιαστικής

Σχολής » εδρεύον εν Αθήναις.

Άρθρον 2ον

Σ κ  ο  π  ό  ς

Γενικός σκοπός της Ενώσεως είναι η μεταξύ των μελών αυτής διατήρησις του πνεύματος της ενότητος, της αγάπης, του Χριστιανικού ανθρωπισμού, το οποίον εμβάλλει εις τας ψυχάς των τροφίμων της η Ριζάρειος Σχολή και η κατά το δυνατόν διάδοσις αυτού εις την Ελληνικήν Κοινωνίαν, ειδικώς δε η σύσφιγξις των δεσμών μεταξύ των μελών και των οικογενειών αυτών μετά της Μητρός Σχολής και η εξυπηρέτησις των μελών της Ενώσεως.

Άρθρον 3ον

Μ έ  σ  α

Μέσα προς επίτευξιν των σκοπών της Ενώσεως καθορίζονται τα εξής :

α) Σύγκλησις Γενικών Συνελεύσεων των μελών αυτής.

β) Κοινός κατά περιόδους εκκλησιασμός εν τη Σχολή και συμμετοχή της Ενώσεως εις τας τελετάς  

     και την ζωήν καθόλου της Σχολής.

γ) Διαλέξεις, εκδρομαό, συνεστιάσεις, συγκεντρώσεις και κοιναί συναναστροφαί.

δ) Επετηρίς, περιοδικόν και λοιπά δημοσιεύματα.

ε) Η χρησιμοποίησις παντός ετέρου μέσου, όπερ ήθελε κριθή πρόσφορον προς προαγωγήν των

    σκοπών της Ενώσεως παρά του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.

Κεφάλαιον Δεύτερον

Μέλη της Ενώσεως

Άρθρον 4ον

Μέλη της Ενώσεως δύναται να εγγραφούν, τη αιτήσει των ή τη προτάσει μέλους του Δ.Σ. αποφάσει τούτου, πάντες οι οπωσδήποτε φοιτήσαντες, έστω και μη περατώσαντες τας σπουδάς των, εν τη Ριζαρείω Σχολή, υπό οιανδήποτε μορφήν και κύκλους μαθημάτων αυτής, διακρίνονται δε εις τακτικά – Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα.

Άρθρον 5ον

Τακτικά Μέλη

Τακτικά μέλη είναι τα εν Αθήναις και τοις Περιχώροις κατοικούντα, μονίμως ή και προσωρινώς, εφ' όσον έχουν συμπεπληρωμένον το 21ον έτος της ηλικίας των.

Άρθρον 6ον

Αντεπιστέλλοντα Μέλη

Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι τα εις την Επαρχίαν και την Αλοδαπήν διαμένοντα. Αλλά και ταύτα, ευρισκόμενα εν Αθήναις έστω και προσωρινώς, δύνανται να μετάσχουν των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και γενικώς να έχωσει την ιδιότητα τακτικού μέλους.

Άρθρον 7ον

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου και δια πληοψηφίας των 2/3 του όλου αριθμού των μελών αυτού, Σύμβουκοι και Καθηγηταί της Σχολής ή και πρόσωπα άλλα, άτινα σπουδαίως και αποδεδειγμένως συνέδραμον την Ένωσιν, προς επίτευξιν των σκοπών της ή προσέφερον εξαιρετικάς υπηρεσίας αυτή.

Ο αριθμός των Επιτίμων μελών δεν δύναται να υπερβή το 1/10 του συνόλου των τακτικών μελών αυτού.

Άρθρον 8ον

Υποχρεώσεις και Πειθαρχικαί κυρώσεις

Τα μέλη της Ενώσεως υποχρεούνται να καταβάλλουν τας συνδρομάς των, να προσέρχονται εις τας συνεδριάσεις των Γεν. Συνελεύσεων, να συμβάλλουν εις την ευόδωσιν των σκοπών της Ενώσεως, να μη αντιδρούν εις το έργον αυτής και εν γένει να μετέχουν ενεργώς και μετ' ενδιαφέροντος εις την καθόλου ζωήν και δράσιν αυτής.

Παράβασις των ως άνω υποχρεώσεων συνεπάγεται πειθαρχικάς κυρώσεις, συνισταμένας εις « παρατήρησιν », « αποβολήν » και « διαγραφήν » τούτων, επιβαλλομένας παρά του Προέδρου ( η πρώτη ) και παρά του Δ.Σ. Και της Γεν. Συνελεύσεως ( η δευτέρα και τρίτη ).

Άρθρον 9ον

Διαγραφή των μελών – Επανεγγραφή

Την ιδιότητα του μέλους αποβάλλουν, αποφάσει του Δ.Σ. :

α) Οι εγγράφως αιτούμενοι την διαγραφήν των.

β) Οι καθυστερούντες συνδρομάς πλέον των τριών ( 3 ) ετών.

γ) Οι επιδεικνύοντες ανάρμοστον διαγωγήν και αντιστρατεύομενοι τα συμφέροντα και τους

    σκοπούς της Ενώσεως – και

δ) Οι καταδικασθέντες δι' αντεθνικήν δράσιν.

Η επανεγγραφή των (α) και (β) κατηγοριών δύναται να λάβη χώραν, αιτήσει των ενδιαφερο-

    μένων και μετ' απόφασιν του Δ.Σ. των δε της (γ) κατηγορίας αποφάσει της Γεν. Συνελεύσεως,

    εις ην ούτοι δύνανται να προσφύγουν, ή τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών.

Άρθρον 10ον

Πόροι της Ενώσεως

Οι πόροι της Ενώσεως είναι :

α) αι συνδρομαί των μελών, β) αι πρόσοδοι της περιουσίας αυτής, γ) αι δωρεαί ή κληροδοσίαι, δ) το προïόν νομίμων εράνων, ε) το καθαρόν προïόν των υπέρ της Ενώσεως οιωνδήποτε αυτής εκδηλώσεων ή εντύπων εκδόσεων, στ) αι επιχορηγήσεις παρά της Σχολής, του Κράτους, της Εκκλησίας, των Δήμων και παντός άλλου Νομικού ή φυσικού προσώπου.

Ούτοι διατίθενται προς εκπλήρωσιν των υπό του παρόντος Καταστατικού διαγραφομένων σκοπών.

Άρθρον 11ον

Σ υ ν δ ρ ο μ α ί

Η συνδρομή των τακτικών και των αντεπιστελλόντων μελών ορίζεται εις δραχμάς εκατόν (100) ετησίως, δυναμένη να αυξομοιούται δι' άπαντα τα μέλη ή δι' ωρισμένην κατηγορίαν τούτων, δι' αποφάσεως του Δ.Σ. ή της  Γεν. Συνελεύσεως αυτής.

Άρθρον 12ον

Δωρηταί – Ευεργέται

Πρόσωπα ενισχύοντα υλικώς την Ένωσιν ανακηρύσσονται υπό του Δ.Σ. δι' ηυξημένης αυτού πλειοψηφίας:

α) Δωρηταί, εφ' όσον προσέφερον χρηματικόν ποσόν τουλάχιστον 10.000 δραχμών ή ίσης αξίας

    κινητά.

β) Ευεργέται, εφ' όσον προσέφερον χρηματικόν ποσόν τουλάχιστον 50.000 δραχμών ή ίσης αξίας

    κινητά ή ακίνητα.

γ) Μεγάλοι Ευεργέται, εφ' όσον προσέφερον χρηματικόν ποσόν τουλάχιστον 100.000 δραχμών ή

    ίσης αξίας κινητά ή ακίνητα.

Κεφάλαιον   Τρίτον

Διοίκησις της  Ενώσεως

Άρθρον 13ον

Γενική Συνέλευσις

Ανώτατον όργανον της Ενώσεως είναι η Γενική Συνέλευσις των μελών αυτής.

Άρθρον 14ον

Διοικητικόν Συμβούλιον

Η Ένωσις διοικείται υπό 12μελούς Συμβουλίου, εκλεγομένου κατά τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αποτελουμένου εκ του Προέδρου, του Αντοπροέδρου, του Γεν. Γραμματέως, του Ταμίου και οκτώ (8) Συμβούλων, εξ ων ο εις δέον να είναι μέλος του Δ.Σ. της Ριζαρείου Σχολής, υποδεικνυόμενος παρ' αυτού.

Η θητεί του Δ.Σ. ορίζεται τριετής, η δε επανεκλογή μελών τούτου δεν απαγορεύεται. Ειδικώς απαγορεύεται η επανεκλογή του αυτού προσώπου ως προέδρου πέραν της τρίτης κατά συνέχειαν τριετίας. Επανεκλογή πάντως τούτου δύναται να λάβη χώραν μεταγενεστέρως.

Το δικαίωμα του εκλέγειν το Δ.Σ. ανήκει εις πάντα τα μέλη της Ενώσεως, τα ταμειακώς εν τάξει. Ενώ δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα τακτικά μέλη της Ενώσεως, εφ' όσον δεν είναι εστερημένα των πολιτικών των δικαιωμάτων ή δεν τελούν υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή αντίληψιν.

Το αξίωμα του Προέδρου – Αντιπροέδρου ως και παντός μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικόν και άμισθον.

Άρθρον 15ον

Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Αι συνεδριάσεις του Δ.Σ. διακρίνονται εις τακτικάς και εκτάκτους. Αι τακτικαί συγκαλούνται ανά δίμηνον υποχρεωτικώς, αι δε έκτακτοι οσάκις παρίσταται ανάγκη λήψεως αποφάσεως επί θέματος μη επιδεχομένου αναβολής.

Ταύτας συγκαλεί ο Πρόεδρος όστις υποχρεούται εις τούτο εάν το αιτήσουν εγγράφως τρία τουλάχιστον των μελών του Συμβουλίου, αναγράφοντα και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εις την αίτησίν των.

Άρθρον 16ον

Απαρτία – Λοιπαί περί Δ.Σ. διατάξεις

Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων επτά τουλάχιστον μελών, αι δε αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών κατά την συνεδρίασιν. Εν ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου.

Κενωθείσης θέσεως τινός των μελών του Δ.Σ., δια θανάτου, παραιτήσεως ή αδικαιολογήτου απουσίας τινός από τρείς κατά σειράν συνεδριάσεις ή πέντε συνολικώς κατ' έτος του Δ.Σ. κατά την ελευθέραν κρίσιν τούτου, αύτη πληρούται εκ του καταλόγου των αναπληρωματικών μελών.

Εάν εξ οιουδήποτε λόγου ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. ελαττωθή κατά το εν τρίτον και δεν υπάρχωσιν αναπληρωματικά μέλη προς αντικατάστασιν των εκλιπόντων, καλείται η Γεν. Συνέλευσις προς εκλογήν ισαρίθμων προς τα ελλείποντα, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, εκτός εάν ο υπολειπόμενος δια την λήξιν της θητείας χρόνος είναι ελάσσων του εξαμήνου, οπότε ενεργούνται αρχαιρεσίαι προς ανάδειξιν νέου Δ.Σ. δια τον υπολειπόμενον της τριετίας χρόνον και δι' ολόκληρον την επομένην τριετίαν.

Άρθρον 17ον

Το Δ.Σ. , πλην των ανωτέρω καθορισθεισών αρμοδιοτήτων του έχει προσέτι και τας ακολούθους:

α) Αποφασίζει την σύγκλησιν των μελών εις τακτικάς ή εκτάκτους Γεν. Συνελεύσεις.

β) Αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την οργάνωσιν και την επίτευξιν των σκοπών

    της Ενώσεως.

γ) Συντάσσει τον προϋπολογισμόν και τους ισολογισμόν και απολογισμόν της Ενώσεως, ως και

    την ετήσιαν Έκθεσιν Πεπραγμένων και υποβάλλει ταύτα εις την Γεν. Συνέλευσιν προς έγκρισιν.

δ) Δύναται να συγκροτή Επιτροπάς εκ Συμβούλων ή εκ Συμβούλων και Τακτικών μελών επί τω

    τέλει επιτεύξεως των σκοπών της Ενώσεως.

Άρθρον 18ον

Αρμοδιότητες του Προέδρου

Ο Πρόεδρος της Ενώσεως:

α) Εκροσωπεί την Ένωσιν ενώπιον παντός δικαστηρίου, πάσης Αρχής ή παντός Νομικού ή

    φυσικού προσώπου.

β) Συγκαλεί το Δ.Σ. ως και τας Γεν. Συνελεύσεις της Ενώσεως εις συνεδριάσεις αναγράφων τα

    θέματα της ημερησίας διατάξεως εις τας γραπτάς προσκλήσεις.

γ) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του τε Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, κηρύσσων την έναρξιν

    και την λήξιν αυτών.

δ) Διευθύνει τας συζητήσεις και δίδει κατά σειράν τον λόγον εις τους αιτούντας αυτόν και αφαιρεί

    τούτον, οσάκις εξέρχονται του θέματος ή προκαλούν αταξίαν.

ε) Υπογράφει μετά του Γεν. Γραμματέως πάντα τα έγγραφα και την αλληλογραφίαν της Ενώσεως

    ως και τα εντάλματα πληρωμής.

στ) Επικυροί μετά του Γεν. Γραμματέως τα πρακτικά των συνεδριάσεων του τε Δ.Σ. και της Γεν.

     Συνελεύσεως, αφού ταύτα αναγνωσθούν εν αρχή της επομένης ην αφορούν συνεδριάσεως ή

     διανεμηθούν εν αντιγράφω εις τα μέλη.

     Αι τυχόν επ΄αυτών παρατηρήσεις αναγράφονται εις τα πρακτικά της συνεδριάσεως καθ΄ην

     αύται διετυπώθησαν.

ζ)  Λαμβάνει γνώσιν πάσης υποθέσεως και ανακοινοί εις το Συμβούλιον πάσαν ενέργειαν αυτού,

     αποβλέπουσαν εις την εκπλήρωσιν των σκοπών της Ενώσεως.

η)  Συντάσσει μετά του Γεν. Γραμματέως την ετήσιαν έκθεσιν των πεπραγμένων του Δ.Σ., ην

     υποβάλλει εις τε το Δ.Σ. και την Γεν. Συνέλευσιν.

θ)  Επιμελείται εν γένει της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, των

     αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων.

Άρθρον 19ον

Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς

Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος κατά πάσας αυτού αρμοδιότητας, τούτου δε κωλυομένου ο πρεσβύτερος την ηλικίαν Σύμβουλος.

Άρθρον 20ον

Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέως

Ο Γεν. Γραμματεύς τηρεί το Μητρώον των Μελών.

Συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων.

Διεξάγει την αλληλογραφίαν. Τηρεί τα σχετικά πρωτόκολλα.

Κρατεί και φυλάσσει το Αρχείον, την σφραγίδα, την γραφικήν ύλην, τα έπιπλα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Ενώσεως.

Συνυπογράφει μετά του Προέδρου την διεξαγωμένην αλληλογραφίαν, τα εντάλματα πληρωμής και τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γεν. Συνελεύσεως και εν γένει έχει την εποπτείαν και επιμελείται της καλής λειτουργίας των μελών αυτής.

Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εις των Συμβούλων, οριζόμενος παρά του Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματεύς δύναται να συνεπικουρήται εις την εκτέλεσιν της όλης εργασίας του παρά ειδικού Γραμματέως, διοριζομένου τη προτάσει του, παρά του Δ.Σ. .

Άρθρον 21ον

Αρμοδιότητες Ταμίου

Ο Ταμίας της Ενώσεως:

α)  Εισπάττει παν χρηματικόν έσοδον της Ενώσεως έναντι γραμματίου εισπράξεως υπογεγραμμέ-

     νου παρ' αυτού.

β)  Ενεργεί τας αναγκαίας πληρωμάς, βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου και

      του Γεν. Γραμματέως.

γ)  Τηρεί τα κατά Νόμον Βιβλία της διαχειρίσεώς του.

δ)  Φυλάττει τα έντυπα διπλότυπα εισπράξεων.

ε)  Συντάσσει κατ' έτος τον ιοκονομικόν απολογισμόν, ισολογισμόν και προϋπολογισμόν της

     επόμενης χρήσεως, ους κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. υποβάλλει εις την Γεν. Συνέλευσιν των

     μελών.

στ) Καταθέτει εις ειδικόν παρά τινι Τραπέζη ή Ταχ. Ταμιευτηρίω λογαριασμόν επ' ονόματι της

     Ενώσεως παν εισπραττόμενον ποσόν δυνάμενος να κρατή ποσόν μέχρι τεσσάρων χιλιάδων  

     (4.000) δραχμών δια τας τρεχούσας ανάγκας.

     Αναλήψεις εκ των κατατεθειμένων χρημάτων της Ενώσεως γίνονται παρά του Ταμίου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. .

      Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί εις των Συμβούλων οριζόμενος υπό του Δ.Σ. .

Άρθρον 22ον

Η Ένωσις έχει ιδίαν σφραγίδα, φέρουσαν εις το μέσον την εικόνα του αοιδίμου Γεωργ. Ριζάρη και κύκλω τας λέξεις « Ένωσις Αποφοίτων Ριζαρείου Σχολής 1938 ».

Η Ένωσις έχει σημαίαν την Εθνικήν, έχουσα το Σύμβολον και τας λέξεις της σφραγίδος και εορτάζει την ημέρα της Πεντηκοστής.

Κεφάλαιον Τέταρτον

Γενικαί Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίαι – Έλεγχος

Άρθρον 23ον

Μέλη των Γεν. Συνελεύσεων

Μέλη των Γεν. Συνελεύσεων είναι τα τακτικά μέλη, τα επίτιμα ως και τα αντεπιστέλλοντα εφ' όσον κατά τον χρόνον της Συγκλήσεως ευρίσκονται εν Αθήναις.

Δικαίωμα συμμετοχής ψήφου έχουν μόνον τα εκ τούτων ταμειακώς εν τάξει, ήτοι τα μη οφείλοντα συνδρομάς πλέον του τρέχοντος έτους.

Άρθρον 24ον

Σύγκλησις Γεν. Συνελεύσεων

Αι Γεν. Συνελεύσεις διακρίνονται εις τακτικάς και εκτάκτους και συγκαλούνται δι' εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του Δ. Συμβουλίου, περιλαμβανούσης τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρον 25ον

Τακτικαί Γεν. Συνελεύσεις

Η τακτική Γεν. Συνέλευσις συνέρχεται κατ' 'ετος.

Η ετησία Τακτική Γεν. Συνέλευσις συγκαλείται κατά μήνα Μάρτιον εκάστου έτους. Αύτη αποφαίνεται επί του Ταμειακού απολογισμού του λήξαντος έτους και του προϋπολογισμού του επομένου. Ακούει των πεπραγμένων του Δ. Συμβουλίου και της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προβαίνει εις την εκλογήν δύο τακτικών ελεγκτών και ενός αναπληρωματικού δια την επομένην χρήσιν και συζητεί και αποφαίνεται επί των εν τη ημερησία διατάξει αναγραφομένων και επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος το οποίον ήθελε προκύψει. Κατά ταύτην τέλος, διεξάγονται και αι αρχαιρεσίαι δια την ανάδειξιν του νέου Δ. Συμβουλίου, εφ΄ όσον έχει λήξει η θητεία τούτου.

Άρθρον 26ον

Έκτακτοι Γεν. Συνελεύσεις

Αι έκτακτοι Γεν. Συνελεύσεις συγκαλούνται οσάκις παρίσταται ανάγκη κατά την κρίσιν του Προέδρου ή του Δ.Σ., ή τη εγγράφω αιτήσει είκοσι (20) τουλάχιστον εκ των ταμειακώς εν τάξει μελών της Ενώσεως, του Προέδρου υποχρεουμένου εις την περίπτωσιν ταύτην, ίνα συγκαλέση αυτήν εντός μηνός από της υποβολής της αιτήσεως. Εν τη αιτήσει ταύτη, αναγράφονται και οι λόγοι ή τα θέματα δια τα οποία επιβάλλεται η σύγκλησις Γεν. Συνελεύσεως.

Άρθρον 27ον

Απαρτία Γεν.  Συνελεύσεων

Αι Γεν. Συνελεύσεις, τακτικαί ή έκτακτοι ευρίσκονται εν απαρτία παρόντος του 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών της Ενώσεως προς λήψιν δε αποφάσεως απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία των παρόντων μελών. Μη γενομένης απαρτίας κατά την ορισθείσαν ημέραν η Γεν. Συνέλευσις συνέρχεται και πάλιν την αυτήν ημέραν και ώραν της επομένης εβδομάδος εις τον αυτόντόπον και με τα αυτά θέματα, οπότε θεωρείται ως ευρισκομένη εν απαρτία οσαδήποτε των εντάξει μελών και αν παραστώσιν.

Άρθρον 28ον

Συνέλευσις Αρχαιρεσιών

Των ανά τριετίαν συνερχομένων Γεν. Συνελεύσεων προς ανάδειξιν νέου Δ. Συμβουλίου, εάν αύται είναι αυτοτελείς και δεν περιέχουν έτερα θέματα, ή εάν είναι εν συνεχεία της Τακτικής Συνελεύσεως και με θέμα την διενέργειαν αρχαιρεσιών, μόνον κατά το τμήμα τούτο και αφορών τας αρχαιρεσίας, προεδρεύει ο παρά ταύτης ειδικώς εκλεγόμενος ως Πρόεδρος, όστις μετά δύο ετέρων μελών ωσαύτως παρά της Γεν .Συνελεύσεως, εκλεγομένων, αποτελεί την επί των αρχαιρεσιών Εφορευτικήν Επιτροπήν.

Οι προτιθέμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα αξιώματος τινός ή μέλους του Δ.Σ. υποβάλλουσι, μέχρι της τρίτης προ των αρχαιρεσιών ημέρας αίτησιν, παρ' αυτών ή τριών ταμειακώς εν τάξει μελών υπογεγραμμένη, δια του απερχομένου Δ.Σ. προς τον Πρόεδρον της Εφορευτικής Επιτροπής μετά Γραμματίου Εισπράξεως Παραβόλου, δι'  έξοδα των αρχαιρεσιών, εκάστοτε καθοριζομένου δι' αποφάσεως του Δ.Σ. .

Βάσει των αιτήσεων τούτων ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, συντάσσει τον κατά-

λογον των υποψηφίων, όστις εκτυπούμενος μερίμνη του τέως Δ.Σ. εις Ενιαίον και ομοιότυπον ψηφοδέλτιον, παραδίδεται εις την Εφορ. Επιτροπήν. Εις την αυτήν Εφορευτικήν Επιτροπήν, η τέως Διοίκησις παραδίδει κατάλογον των δικαιομένων να ψηφίσουν μελών. Αύτη δε καλεί τα μέλη εις μυστικήν ψηφοφορίαν προς ανάδειξιν της νέας Διοικήσεως.

Εις τα ψηφοδέλτια πρέπει να αναγράφωνται, πρώτον τα ονόματα των υποψηφίων δια τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου- Γεν. Γραμματέως και Ταμίου και είτα κατ' αλφαβητικήν σειράν, τα ονόματα των υποψηφίων Συμβούλων.

Οι ψηφίζοντες, θα σημειώνουν, δια σταυρού, προτιμήσεως τους παρ' αυτών προτιμουμένους, δι'  έκαστον των αξιωμάτων του Προεδρείου, ως και μέχρι επτά εκ των υποψηφίων Συμβούλων, θα τοποθετούν τα ψηφοδέλτια, εντός εσφραγισμένου παρά της Εφορευτικής Επιτροπής φακέλλου και θα ρίπτουν αυτά εντός ψηφοδόχου.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η διάρκεια της οποίας εκάστοτε θα ορίζεται δι' αποφάσεως του Δ.Σ. και θα αναγράφεται εις τας προσκλήσεις, γίνεται η διαλογή και η Εφορευτική Επιτροπή δια  πρακτικού της καταμετρήσεως των εγκύρων ψηφοδελτίων και δια πρακτικού προβαίνει εις την ανάδειξιν της νέας Διοικήσεως, ως και των εξ αναπληρωματικών μελών, βάσει του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού, γνωστοποιεί δε τούτο εις τον Πρόεδρον ή τον Γεν. Γραμματέα της πρώην Διοικήσεως, όστις και επιμελείται της περαιτέρω διαδικασίας, δια την εφαρμογήν των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού.

Εις περίπτωσιν ισοψηφίας περισσοτέρων του ενός δι' εκάστην θέσιν του Προεδρείου, ή την τελευταίαν θέσιν των Συμβούλων, αποφασίζει ο κλήρος.

Εις την απερχομένην Διοίκησιν, μετά πάροδον 10 ημερών από τας αρχαιρεσίας, καθ'  ας οι βουλόμενοι δύνανται να λαμβάνουν γνώσιν δια τυχόν υποβληθησομένας ενστάσεις, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής οφείλει να παραδώση τον φάκελλον των αρχαιρεσιών εσφραγισμένον, ίνα κατατεθή εις το Αρχείον, ή να προσκομισθή εις το δικαστήριον εις περίπτωσιν υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών.

Άρθρον 29ον

Συγκρότησις εις Σώμα – Ανάληψις της Διοικήσεως

Οι κατά το προηγούμενον άρθρον εκλεγέντες: Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Γεν. Γραμματεύς και Ταμίας, μετά των επτά (7) Καταστατικών μελών, ως και εκπροσώπου του Δ.Σ. της Σχολής, αποτελούν το 12μελές νέον Δ. Συμβούλιον της Ενώσεως, το οποίον προσκλήσει του Προέδρου, συνέρχεται εις την πρώτην συνεδρίασίν του, εντός οκτώ (8) ημερών από της παρόδου του 10ημέρου των ενστάσεων, συγκροτείται εις Σώμα και παραλαμβάνει την διοίκησιν της Ενώσεως, τα Γραφεία και το Αρχείον, δια τακτικού πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής μεταξύ των παλαιών και των νέων μελών του Προεδρείου.

Άρθρον 30ον

Έλεγχος δ ι α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς

Έργον της Εξελεγκτικήε Επιτροπής είναι ο έλεγχος της Οικονομικής διαχειρίσεως της Ενώσεως του χρόνου δι' ον εξελέγη και η υποβολή του πορίσματος αυτής εις την ετησίαν Γεν. Συνέλευσιν.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον ως άνω έλεγχον του Δ.Σ. υποχρεουμένου, όπως θέτη εις την διάθεσίν της άπαντα τα προς διενέργειαν τούτου απαραίτητα στοιχεία.

Άρθρον 31ον

Διάλυσις της Ενώσεως

Η Ένωσις διαλύεται:

α) Δι' αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως ειδικώς προς τούτο συγκαλουμένης εις ην δέον όπως

    παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 των εν τάξει μελών, της σχετικής αποφάσεως λαμβανομένης

    δια πλειοψηφίας των 3/4 τούτων.

β) Αυτοδικαίως εφ' όσον ο αριθμός των μελών ελαττωθή κάτω των είκοσι (20).

γ) Ως άλλως ο Νόμος ορίζει.

Εν περιπτώσει διαλύσεως της Ενώσεως η περιουσία αυτής θα περιέρχεται εις την Ριζάρειον Σχολήν.

Κεφάλαιον πέμπτον

Γενικαί Διατάξεις

Άρθρον 32ον

Δια του παρόντος Καταστατικού τροποποιείται το Ιδρυτικόν της Ενώσεως Καταστατικόν, όπερ ανεγνωρίσθη δυνάμει της υπ'  αριθ. 9103/1939 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και προσαρμόζεται προς τας διατάξεις του Ν.Δ/τος 795/71, η δε ισχύς του άρχεται από της εγγραφής εις τα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρον 33ον

Τροποποίησις Καταστατικού

Η τροποποίησις του παρόντος καταστατικού δύναται να γίνη δια της Γεν. Συνελεύσεως, ειδικώς προς τούτο συγκαλουμένης και δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων μελών. Εν τη Συνελεύσει ταύτη απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ημίσεος αριθμού των μελών.

Άρθρον 34ον

Παν θέμα μη προβλεπόμενον ή μη λεπτομερώς ρυθμιζόμενον υπό του παρόντος Καταστατικού, ρυθμίζεται υπό της Γεν. Συνελεύσεως Τακτικής ή Εκτάκτου.

Μεταβατική διάταξις

Άρθρον 35ον

Αι σήμερον διενεργηθησόμεναι αρχαιρεσίαι θα διεξαχθούν βάσει του μέχρι σήμερον ισχύοντος Καταστατικού, ως τούτο έχει ερμηνευθή παρά της Γεν. Συνελεύσεως, η θητεία δε του δ' αυτών εκλεγησομένου νέου Δ.Σ. θα είναι διετής, ήτοι δια τα έτη 1972 και 1973.

Παν ζήτημα μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος Καταστατικού, ρυθμίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως.-

Το Διοικητικόν Συμβούλιον

Ο  Πρόεδρος                        Ο Γραμματεύς

Γεώρ. Τζατζάνης                   Αθαν.  Κόλλιας

Τα Μέλη

Παν. Μηλιάς               Ν. Φίλιππας

         Ε. Χατζηαποστόλου   Π.Παπαϊωάννου  

      Ν. Κορυτσιώτης          Γ. Μποτονάκης

Γ. Σαπουτζόγλου         Κ.Κυριαζής

                                                   Αθ. Σουράς

Ακριβές αντίγραφον εκ του πρωτοτύπου καταστατικού του κατατεθειμένου εν τη δικογραφία εφ' ης εξεδόθη η υπ' αριθ. 9103/39 απόφασις του Πρωτοδικείου Αθηνών, δι' ης ενεκρίθησαν αι επενεχθείσαι τροποποιήσεις εις το αρχικόν τοιούτον διά της υπ' αριθ' 3335/72 αποφάσεως, του αυτού ως άνω Δικαστηρίου αναγνωρισθέν και εγκριθέν καταστατικόν του σωματείου υπό την πρόσθεν επωνυμίαν του κατά τα άνω τροποποιηθέντος καταστατικού καταχωρηθέντος εις το βιβλίον ανεγνωρισμένων σωματείων και εν τη οικεία στήλη υπ' αύξ. Αριθ. 2567/72 μετά την εκπνοήν της προθεσμίας προς άσκησιν εφέσεως εκ μέρους της εποπτευούσης αρχής.-

Εν Αθήναις τη 24-11-1972

Ο Δικ. Γραμματεύς

(Τ.Σ.) Περικλής Σπυρέας

Δικ. Γραμματεύς

                                                                         Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

Δια την νόμιμον σήμανσιν και την κατά

σειράν της παραγγελίας έκδοσίν του.

Εν Αθήναις τη 24-11-1972     

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ότι ακριβές αντίγραφον εκ του εις το αρχείον                           (Τ.Σ.)   Περικλής Σπυρέας

της Ε.Α.Ρ.Ε.Σ.  επισήμου τοιούτου.                                                   Δικ. Γραμματεύς

                 Εν Αθήναις τη 24 Μαρτίου 1973

      Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματεύς

Γεώργιος Τζατζάνης                      Αθαν. Κόλλιας

Αναζήτηση

Πρωτοσέλιδα