Η φυσιογνωμία του Χριστού

^Back To Top

logo

Μία σκιαγραφία του από τον προκάτοχο του Ποντίου Πιλάτου, Κυβερνήτου Ιουδαίας, Πούλιον Λεντούλον

xristos1Εις την βιβλιοθήκη Τζεζαρίνη της Ρώμης φυλάσσεται η κατωτέρω επιστολή προς τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Τιβέριον, Κυβερνήτου της Ιουδαίας, προς τον Πιλάτο:
"Ήκουσα, ω Καίσαρ, ότι επιθυμείς να μάθης ότι σοι γράφω νυν περί ανθρώπου τινός λίαν εναρέτου καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί Προφήτην, και οι μαθηταί του Θεόν!, λέγοντες ότι είναι υιός Θεού, πλάστου των ουρανών και της γής και παντός ό,τι εν αυτή ευρίσκεται. Και υπάρχει τη αληθεία, ω Καίσαρ.
Ακούονται καθ΄ ημέραν θαυμάσια πράγματα περί Χριστού αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς διά μιάς και μόνης λέξεως.

Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την όψιν και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπον, ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβούνται.
Έχει την κώμην χρώματος καρύου ωρίμου, εξικνουμένην μέχρι των ώτων του εκείθεν δε μέχρι των ωμοπλατών του, καταντά γαιόχρους αλλά μάλλον στιλπνή, διχάζεται κατά το σύστημα των Ναζαρινών.
Το μέτωπόν του είναι λείον και γαλήνιον.
Το πρόσωπόν του άνευ ρυτίδος ή κηλίδος. Η ρίς και τα χείλη του κανονικώτατα.
Το γένειόν του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης, δεν είναι δε μακρόν αλλά διχάζεται εις το μέσον.
Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμποιούν φόβον, έχει δε δύναμιν ακτίνος ηλιακής.
Ουδείς δύναται να τον παρατηρήση ατενώς.
Όταν επιτιμά φοβίζει.
Όταν δε πράττει τούτο κλαίει.
Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις.
Μετά σοβαρότητος λέγουσιν ότι ουδέποτε ώφθη γελών αλλά πλειστάκις κλαίων.
Έχει ωραίας τα χείρας και τους βραχίονας.
Εν τη συνομιλία ευαρεστεί πάντας.
Δυσκόλως όμως φαίνεται.
Όταν δε φανή που, είναι μετριόφρων και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου.
Είναι ωραίος ως την μητέρα του, ήτις εστίν η ωραιοτέρα γυνή ήτις ποτέ εθεάθη εις τα μέρη ταύτα.
Εάν όμως η ση μεγαλειότης, ω Καίσαρ, ποθή να ιδή αυτόν, ω μοι έγραφες άλλοτε, πληροφόρησόν με διότι θα σοι τον στείλω πάραυτα.
Πάντως εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι την σοφίαν του καίτοι ουδέποτε εσπούδασέ τι και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης.
Περιπατεί ανυπόδητος και ασκέπής την κεφαλήν.
Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσι.
Αλλ΄ ότε ευρίσκονται προ αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσι αυτόν.
Λέγουσι ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ανεφάνη εις τα μέρη ταύτα.
Τη αληθεία, ως μοι λέγωσιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εκηρύχθη διδασκαλία, ως η ιδική του.
Ουδέποτε εδόθησαν συμβουλαί όμοιαι των ιδικών του.
Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν Θεόν.
Άλλοι πάλιν μοι λέγουσιν ότι είναι  εχθρός της σης μεγαλειότητος, ω Καίσαρ.
Πολλαχώς με παρενοχλούσιν οι μοχθηροί αυτοί Εβραίοι.
Λέγεται ότι αυτός ουδέποτε δυσηρέστησε τινά, αλλά ότι μέλλον εποίησε το αγαθόν.
Όλοι όσοι εγνώρισαν, αυτόν λέγουσιν ότι ευηρεστήθησαν παρ αυτού.
Όμως εις την σην μεγαλειότητα, ω Καίσαρ, εις την προ σε υπακοήν είμαι πρόθυμος ότι διατάξης θέλει εκτελεσθή".
                                                          Εν Ιερουσαλήμ ινδικτίωνος 7, Σελήνη 11
                                                                                                                           Της σης μεγαλειότατος πιστότατος
                                                                                                                                                                                 Και ευπειθέστατος
                                                                                                                                                                           ΠΟΥΒΛΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥΛΟΣ
                                                                                                                                                                          Κυβερνήτης της Ιουδαίας

Αναζήτηση

Πρωτοσέλιδα